Algemene voorwaarden geldig vanaf 1 juli 2017
ALGEMENE VOORWAARDEN “Küchenwelt”

ARTIKEL 1 – Definities

1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: de koper/opdrachtgever (al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) die met de Ondernemer een Overeenkomst aangaat of wil aangaan;

Ondernemer: de verkoper/opdrachtnemer die met de Afnemer een Overeenkomst aangaat of wil aangaan;

Overeenkomst: de verkoop (en levering) van Roerende Zaken;

Roerende Zaken: Keukens, sanitair en/of aanverwante goederen.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes, aanbiedingen dan wel overeen­komsten, die worden gesloten of aangegaan tussen de Ondernemer en een wederpartij.

ARTIKEL 3 – De offerte

1 Alle offertes zijn gedurende veertien (14) dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de Afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de Ondernemer gedane opmetingen. De Afnemer is verplicht de Ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij/zij die kende of behoorde te kennen. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de Ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.

2 In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren Roerende Zaken, de totale (koop)prijs alsook de levertijd. Bij bestelling op afroep bevat de offerte behalve een aanduiding van dit begrip tevens informatie over de elementen hierna genoemd in artikel 6 lid 6. De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de (opbouw van de) koopprijs. De offerte vermeldt de betalingscondities.

3 Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

4 De Afnemer moet de Ondernemer in de gelegenheid stellen de in de offerte genoemde verplichtingen naar behoren uit te kunnen voe­ren. Indien op de Afnemer ter zake specifieke verplichtingen rusten, zal de Ondernemer de Afnemer daarop in de offerte uitdrukkelijk wijzen.

5 Indien de Afnemer het aanbod niet accepteert, is de Ondernemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits de Ondernemer de Afnemer direct vóór of bij het vragen van de offerte schriftelijk of elektronisch heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan. Indien de Ondernemer van zijn/haar recht gebruik maakt en de Afnemer de kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte gevoegde tekeningen in eigendom over op de Afnemer, onverminderd het intellectuele eigendom van de Ondernemer.

ARTIKEL 4 – Intellectueel Eigendom

1 De Ondernemer behoudt zich uitdrukkelijk het intellectuele eigendom voor op (onder andere) ten behoeve van de Afnemer gemaakte dan wel verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen etc. Als de Ondernemer dat vraagt moet de Afnemer deze direct teruggeven. Als de Ondernemer daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan hij/zij die eveneens opeisen.

2 De Afnemer mag aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door Ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.

3 De Afnemer mag de Roerende Zaken van de Ondernemer waarop intellectuele eigendoms­rechten berusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoon­stellen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer.

4 De Ondernemer is gerechtigd om – met behoud van privacy van de Afnemer – de aan de Afnemer verkochte Roerende Zaken te gebruiken voor reclamedoeleinden, social media en/of voor gebruik op internet.

ARTIKEL 5 – De Overeenkomst

De aanbetaling

1 De Ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een Overeenkomst met een Afnemer een aanbeta­ling te vragen. In het geval van een Overeenkomst met een zakelijke Afnemer, dan mag altijd een aanbetaling gevraagd worden en gelden geen maximum percentages.

2 Voor alle Roerende Zaken van Ondernemer geldt een maximum aanbetalingsper­centage van 25%.

Prijswijziging

3 Indien na het sluiten van een Overeenkomst met een Afnemer, maar voor de aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

4 Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de Afnemer. De Afnemer heeft alsdan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren als bedoeld in artikel 12. Dit is slechts anders indien bij het sluiten van de Overeenkomst door de Ondernemer wordt gesteld dat de levertijd langer is dan drie maanden.

5 Prijsverhogingen worden aan een zakelijke Afnemer altijd doorberekend.

6 Het bepaalde onder lid 4 van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van oprui­mingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelijke.

Eigendomsvoorbehoud

7 De Ondernemer blijft eigenaar van de door hem/haar aan de Afnemer verkochte Roerende Zaken zolang de Afnemer de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan de Ondernemer heeft voldaan. De Afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de Roerende Zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald.

8 De Ondernemer is gerechtigd in geval de Afnemer, bedoeld in het voorgaande lid, surséance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem/haar als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard, om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Zekerheidstelling bij zakelijke Afnemer

9 Bij een Overeenkomst met een zakelijke Afnemer is de Ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de Overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van die Afnemer te vorderen.

Schadevergoeding bij zakelijke Afnemer

10 De Ondernemer is bij de uitvoering van een Overeenkomst met een zakelijke Afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.

Voorrijkosten

11 De Ondernemer is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de Overeenkomst is afgesproken.

ARTIKEL 6 – De levertijd

1 Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.

2 Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de Ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van drie (3) maanden. Indien de Ondernemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

3 Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

4 Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de Ondernemer bij een Overeenkomst met een zakelijke Afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

5 Bij een Overeenkomst met een Afnemer is de Ondernemer gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijk­heid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

6 Indien bestelling op afroep, dat wil zeggen de mededeling van de Afnemer dat besteld kan worden, wordt overeengekomen, dan geldt vanaf de afroep de bij de Overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd. Afroep dient te geschieden binnen negen maanden na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal de Ondernemer de Afnemer schriftelijk of elektronisch rappelleren en een extra termijn van maximaal drie maanden geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de Overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel 12 van toepassing.

ARTIKEL 7 – Rechten en plichten van de Ondernemer

1 De Ondernemer levert de Roerende Zaken goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst en met inachtneming van de Wet.

2 De Ondernemer is verplicht de Afnemer er tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst op te wijzen dat de Afnemer verplicht is ervoor te zorgen dat de plaats waar de Roerende Zaken dient te worden afgeleverd, daartoe geschikt is. Indien de Ondernemer niet aan zijn/haar hier genoemde plicht voldoet, dient hij/zij de eventueel daardoor door de Afnemer geleden directe schade en kosten te vergoeden. De door hem/haarzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn/haar eigen rekening.

3 De Ondernemer draagt er zorg voor dat de levering van de Roerende Zaken wordt verricht door ter zake deskundige personen.

4 De Ondernemer heeft in beginsel het recht op termijnverlenging indien de levering van de Roerende Zaken wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de Afnemer komen.

ARTIKEL 8 – Rechten en plichten van de Afnemer

1 De Afnemer stelt de Ondernemer in de gelegenheid de Roerende Zaken af te leveren.

2 De Afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de Roerende Zaken dient te worden geleverd, daartoe geschikt is. Indien de Afnemer niet aan deze plicht voldoet, dient hij/zij de daardoor door de Ondernemer geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden. De door hem/haarzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn/haar eigen rekening.

3 De Afnemer stelt de Ondernemer op de hoogte van bijzondere omstandigheden, die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op de levering van de Roerende Zaken door de Ondernemer.

4 De Afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de Roerende Zaken goed bereikbaar is, dat voorts, voor zover dat in zijn/haar vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.

5 Indien de levering van de Roerende Zaken wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in de voorgaande leden, dient de Afnemer de daarmee voor de Ondernemer verbandhoudende schade te vergoeden, indien deze omstandigheden de Afnemer kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 9 – Opslag van de Roerende Zaken

1 Ingeval de Roerende Zaken na aanbieding tot levering door de Ondernemer op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de Afnemer de zaken niet wil aanvaarden, zal de Ondernemer binnen een redelijke termijn (doch maximaal binnen twee (2) weken) een tweede levering doen. De Ondernemer is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de Afnemer in rekening te brengen.

2 Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de Ondernemer:

a nakoming van de Overeenkomst vorderen, opslagkosten, eventueel verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen;

b dan wel eerst de Roerende Zaken 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de Afnemer in opslag houden;

c indien de te leveren Roerende Zaken daarna nog niet door de Afnemer is afgenomen, is de Ondernemer gerechtigd de Overeenkomst als geannuleerd te beschouwen als bedoeld in artikel 12. Indien de Ondernemer de Overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.

In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft de Ondernemer de keuze te handelen als voorzien onder a, b of c.

3 Indien de Roerende Zaken door de Afnemer is betaald, zal de Ondernemer de zaken maximaal drie maanden in opslag houden, waarbij aan de Afnemer redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden gebracht, gelet op onder meer de verkoop­waarde van de zaken en de duur van de opslagperiode, tenzij anders overeengekomen.

4 Gaat de Afnemer na verloop van drie maanden nog niet over tot afname van de Roerende Zaken, dan wordt de Overeenkomst geacht te zijn geannuleerd als bedoeld in artikel 12, waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door de Ondernemer in rekening mogen worden gebracht. Alvorens de Ondernemer hiertoe mag overgaan, dient de Ondernemer het voornemen hiertoe schriftelijk of elektronisch aan de Afnemer mede te delen.

ARTIKEL 10 – Het vervoer en de beschadiging bij aflevering

1 In de Overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de Roerende Zaken door de Ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de Roerende Zaken door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de Ondernemer gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.

2 Indien bij aflevering van Roerende Zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de Afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegen­heid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde Roerende Zaken te constateren, dient dit door de Afnemer op het ontvangst­bewijs te worden vermeld. Het verdient sterke aanbeveling uiterlijk waarneem­bare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij de Ondernemer te melden.

ARTIKEL 11 – De betaling

1 Elke Overeenkomst van koop en verkoop, ook indien deze mede de levering van de Roerende Zaken omvat, geschiedt onder de algemene conditie: contante betaling netto bij aflevering. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

2 De Ondernemer die een levering ter uitvoering van een Overeenkomst van koop en verkoop in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deelleve­ring ontvangt de Afnemer een deelfactuur.

3 De Ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een Overeenkomst met een Afnemer een aanbeta­ling te vragen, zoals bedoel in artikel 5.1 en 5.2 van deze voorwaarden. De Afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur.

4 Betaling van een (deel)factuur dient plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst dan wel 21 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Niet-tijdige betaling

5 Indien de Afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij/zij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de Ondernemer na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherin­nering waarin hij/zij de Afnemer op zijn/haar verzuim wijst en hem/haar alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.

6 De Ondernemer is na verloop van de in lid 5 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem/haar verschuldigde bedrag. Indien de Ondernemer derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €35 voor rekening van de Afnemer.

7 Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 5 nog steeds niet is betaald, brengt de Ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Opschorten betalingsverplichting

8 De Afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. De in lid 6 genoemde invorderingsmogelijk­heid is hierop niet van toepassing. Dit ontheft de Afnemer niet van zijn/haar verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

ARTIKEL 12 – De annulering

1 Bij annulering van de Overeenkomst door de Afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een Overeenkomst door de Afnemer geschiedt, nadat de Ondernemer de Roerende Zaken is komen inmeten bij de Afnemer. De Afnemer is een percentage van 75% verschuldigd, ingeval van annulering na voormelde inmeting en uiterlijk 4 weken voor de levering van de Roerende Zaken. Ingeval van annulering binnen 4 weken voor de levering, dan is de Afnemer een percentage van 100% verschuldigd.

2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de Ondernemer kan bewijzen dat zijn/haar schade groter is of de Afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 13 – Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

Kosten die ontstaan doordat de Afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van de te leveren Roerende Zaken mogelijk te maken, worden de Afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de Overeenkomst zijn begrepen en die door de Afnemer worden verlangd.

Onder minderwerk wordt verstaan: hetgeen is overeengekomen, wat met schriftelijke instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd.

ARTIKEL 14 – Onuitvoerbaarheid Overeenkomst door overmacht

1 Indien nakoming van de Overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn/haar verplichtingen ontheven.

2 Indien nakoming van de Overeenkomst voor een van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem/haar niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om de Overeenkomst alsnog geheel respectie­velijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg. Komen partijen niet tot overeenstemming dan hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te ontbinden tegen vergoeding aan de wederpartij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

ARTIKEL 15 – Conformiteit en garantie

1 De Roerende Zaken moet die eigenschappen bezitten die de Afnemer op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de Overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de Afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

2 De Ondernemer verstrekt bovenop zijn/haar wettelijke verplichting genoemd in lid 1 van dit artikel, de Afnemer garantie op de geleverde Roerende Zaken, voor zover het betreft gebreken waarvan de Ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. In dat geval is die garantie overigens beperkt tot die, die door de producent van de Roerende Zaken er voor wordt verstrekt, tenzij schriftelijk anders wordt vermeldt of overeengekomen.

Het recht op vervanging komt de Afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

3 De datum van indiening van de klacht door de Afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.

4 Indien door de fabrikant van de Roerende Zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de Ondernemer, geldt deze garantie ook voor de Afnemer.

5 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde Roerende Zaken.

6 De Afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de Roerende Zaken goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

7 Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

ARTIKEL 16 – Aansprakelijkheid

1 Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de Wet en hetgeen tussen partijen zelf schriftelijk dan wel in dit artikel c.q. deze voorwaarden is overeengekomen, is de Ondernemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die de Ondernemer niet kende noch behoorde te kennen, zoals:

het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, c.v.-leidingen en haarden;
extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten.
2 Indien de Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in hierna in dit artikel is geregeld.

3 De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Ondernemer is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4 Indien de Ondernemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aanspra­ke­lijkheid van de Ondernemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijk­heid betrekking heeft.

5 De aansprakelijkheid van de Ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.

De Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Ondernemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Ondernemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Ondernemer.

ARTIKEL 17 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij de Ondernemer tijdig nadat de Afnemer de gebreken heeft ontdekt. Een schriftelijke kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek, is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Afnemer zijn/haar rechten ter zake verliest.

ARTIKEL 18 – De geschillenregeling

Geschillen tussen de Afnemer en de Ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot de door de Ondernemer te leveren of geleverde Roerende Zaken, kunnen zowel door de Afnemer als door de Ondernemer uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Ondernemer gevestigd is.

ARTIKEL 19 – Nederlands recht

Alle offertes, aanbiedingen en/of Overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

ARTIKEL 20 – Afwijking van deze voorwaarden

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk tussen de ondernemer en de Afnemer zijn vastgelegd.